ධ්වනි බාධක

 • Ceiling clouds, suspended acoustic panel

  සිවිලිමේ වලාකුළු, අත්හිටවූ ධ්වනි පුවරුව

  සීලිං වලාකුළු, අත්හිටවූ ධ්වනි පුවරුව, ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් ධ්වනි ධ්වනි කපු වලින් සාදා ඇති අතර එහි ඇතුළත දුම්මල රාමුව, පිටත රෙදි ඇසුරුම් කර ඇලුමිනියම් අච්චු රාමුව පිටත. ව්‍යායාම ශාලාව, පුස්තකාලය, බහුකාර්ය ශාලාව, ක්‍රීඩාංගණය, ප්‍රදර්ශන ශාලාව, ප්‍රසංග ශාලාව, දුම්රිය ස්ථානය, මෙට්‍රෝ, ගුවන් තොටුපල යනාදිය සඳහා ධ්වනි බැෆල් බහුලව භාවිතා වේ ධ්වනික බැමි වල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය 1200*600 මි.මී., 600*600 මි.මී. රිසිකරණය කළ හැකිය. දෝංකාරය ඉවත් කිරීම, ශබ්ද තරංග අඩු කිරීම සහ ධ්වනි පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමේ ලක්‍ෂණ ධ්වනි බැෆල් තුළ ඇත.

 • Acoustic Clouds hanging baffles

  ධ්වනි වලාකුළු එල්ලෙන බාධක

  ධ්වනි වලාකුළු එල්ලෙන බාධක සෑදී ඇත්තේ ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් ධ්වනි ධ්වනික කපු වලින් වන අතර ඇතුළත දුම්මල රාමුව, පිටත රෙදි ඇසුරුම් කර ඇලුමිනියම් අච්චු රාමුව පිටත. ව්‍යායාම ශාලාව, පුස්තකාලය, බහුකාර්ය ශාලාව, ක්‍රීඩාංගණය, ප්‍රදර්ශන ශාලාව, ප්‍රසංග ශාලාව, දුම්රිය ස්ථානය, මෙට්‍රෝ, ගුවන් තොටුපල යනාදිය සඳහා ධ්වනි බැෆල් බහුලව භාවිතා වේ ධ්වනික බැමි වල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය 1200*600 මි.මී., 600*600 මි.මී. රිසිකරණය කළ හැකිය. දෝංකාරය ඉවත් කිරීම, ශබ්ද තරංග අඩු කිරීම සහ ධ්වනි පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමේ ලක්‍ෂණ ධ්වනි බැෆල් තුළ ඇත.

 • Ceiling baffles, acoustic hanging panels

  සිවිලිමේ බාධක, ධ්වනි එල්ලෙන පැනල්

  සිවිලිමේ බාධක, ධ්වනි එල්ලෙන පැනල් සෑදී ඇත්තේ ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් ධ්වනි ධ්වනි කපු වලින් වන අතර ඇතුළත දුම්මල රාමුව, පිටත රෙදි ඇසුරුම් කර ඇලුමිනියම් අච්චු රාමුව පිටත. ව්‍යායාම ශාලාව, පුස්තකාලය, බහුකාර්ය ශාලාව, ක්‍රීඩාංගණය, ප්‍රදර්ශන ශාලාව, ප්‍රසංග ශාලාව, දුම්රිය ස්ථානය, මෙට්‍රෝ, ගුවන් තොටුපල යනාදිය සඳහා ධ්වනි බැෆල් බහුලව භාවිතා වේ ධ්වනික බැමි වල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය 1200*600 මි.මී., 600*600 මි.මී. රිසිකරණය කළ හැකිය. දෝංකාරය ඉවත් කිරීම, ශබ්ද තරංග අඩු කිරීම සහ ධ්වනි පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමේ ලක්‍ෂණ ධ්වනි බැෆල් තුළ ඇත.