Opera teatry

'Opera teatry hemmelere degişlidir'

“Konsert zalymyzdaky mesele, başda operanyň we spektakllaryň ulanylmagy üçin sahnanyň üstünde gözenek, uçuş ulgamy [teatrlaşdyryş] bolmagy üçin döredildi.Oňa köp maksatly zal diýilýärdi "-diýip, Opera teatrynyň baş müdiri Luiza Herron aýdýar.
Bu düşünje, Utzonyň gaharly gideninden soň gurluşygyň ortasynda zyňyldy we binanyň iki esasy meýdançasynyň maksatlary üýtgedildi.Operalar we oýunlar kiçi Joan Sutherland teatryna göçürildi, bu ýerde teatr çykyşlaryny goldamak üçin gurallar oturdyldy we konsert zaly simfoniýalaryň has meşhur boljakdygyna esas bolup, nusgawy saz üçin bezeldi.

Opera teatrynda 1970-nji ýyllarda Sidneý opera teatrynda gurluşyk.

45 metrde, konsert zaly akustiki ugurly ýerlerden azyndan 10 metr uzyn we optimal beýikligi iki esse köpeldýär.Netijede, tersine öwrülmäge kömek etmek üçin agaçdan ýasalan diwarlary we sonik potolok döretmek üçin üçekden asylan süýümli aýna akustiki reflektorlary goşmak bilen, onuň gowakdaky mukdaryny öwezini dolmak üçin köp tagalla edildi.

Emma simfoniýalara gyzyklanma döredilen ýyllardan bäri pop, hip-hop we rokyň hemme ýerinde kynçylyk ýüze çykdy.“Massive Attack” we “National” ýaly rok toparlary köplenç açyk meýdanda döredilse-de, Lizzo, Interpol, Nik Gowak, Iggy Pop, Wu-Tang Klan, éoze Gonzales we Hot Chip ýaly çykyşlar konsert zalynda oýnady.

Olar dawa edýärler.

Sidneý opera teatrynyň önümçilik menejeri Endrýu Makonis: "Häzirki wagtda goýlan görkezişlerimiz zal üçin deslapky çäkde bolmady" -diýdi. Dokuz adamdan ybarat topara ýolbaşçylyk edýär.

"Aslynda bu uly eho kamerasy üçin döredildi we güýçlendirilen çäräni ýerine ýetireniňizde isleýän zadyňyzyň tersi" -diýýär.“Spaceeriň mümkin boldugyça ölmegini isleýärsiňiz.Sizde düýpden garşy çykýan iki ideýa bar. ”

Kosmos, bu meseläni çözmäge kömek etmek üçin birnäçe kiçi täzelenmelere eýe boldy, şol sanda ýokary hilli PA ulgamy oturdyldy we agaç paneliň üstünde asylmak üçin döredilen agyr drapery.Hallöne zaly güýçlendirilen tomaşa taýýarlamak prosesi kyn - diňe drape gurmak üçin birnäçe sagat gerek - we PA ulgamy öňküsi ýaly geçdi.

timg8

“Vinco” -da ýygnak akustikasy bilen umumy meseleleri çözmäge kömek edip boljak birnäçe aňsat akustiki bejeriş usuly bar.Müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda we reňkde elýeterli we ajaýyp ybadathana akustiki panellerini öndürýäris.Diwar akustiki bejeriş panellerimiz, iň aýdyň ýygnak sesini üpjün etmek we ybadathana ses ulgamyňyzyň ähli mümkinçiliklerine ýetmegi üçin iň oňat akustiki materiallardan ýasaldy.
Satýan her bir ses siňdiriji panel ýa-da ses sorujy, elde ýasalan, jikme-jikliklere we ussatlygyň iň ýokary standartyna uly üns berilýär.Vinco akustiki çeper panelleri üpjün edýän az sanly akustiki bejeriş öndürijilerinden biridir.

Opera teatrynda ulanylýan akustiki önümleri hödürleýäris:

Ses gözegçiligini gaýtadan işlemegiň we ses sorujylaryň garyndysy bu desgalarda has gowy işleýär.
Akustiki paneller, esasanam seslenme bilen baglanyşykly mesele bar bolsa, sahna monitorlaryndan azaşan şöhleleri ýok etmäge kömek eder.Olary gapdal diwarlarda, arka diwarlarda ýa-da potolokdan asyp bolýar.48 "x 48" x 2 "ýa-da 48" x 96 "x 2" ölçeglerimiz ýaly has uly paneller, ybadathana amaly üçin amatlydyr.Uly paneller barada has giňişleýin maglumat üçin adaty ululykdaky akustiki panelleri gözden geçiriň.
Sungat ses siňdiriji paneller adaty çeper eserleriň, suratlaryň ýa-da grafiki dizaýnlaryň ýokary hilli yzlaryny ulanýar we ses siňdiriji panellere ýerleşdirýär.
Bulaşyklyk, paýhasly programmalarda sesi täsirli siňdirer.Bölümler potolokdan asylýar we ses iki tarapa hem siňip bilýär.
Reverberation aýratyn ýokary bolmasa we gürleýiş düşünjesi has köp mesele bolsa, siňdiriş däl-de ses diffuziýasy kömek edip biler.Absorbsiýa, şöhlelenýän sesi dolandyrmak arkaly reverberasiýany peseldýär, diffuziýa bolsa sesiň uly bir ýere ýaýramagy bilen duýulýan ses derejesini peseldýär.Düzüjimiz aýdym aýtmaga ýa-da öwüşginli däl ýer döretmäge kömek edip biler.
Şeýle hem studiýalar, teatrlar, mekdepler we konferensiýa otaglary üçin akustiki paneller bilen üpjün edýäris.Biziň maslahatymyz elmydama mugt.Şonuň üçin bize jaň edip ýa-da e-poçta iberip bilersiňiz.Ybadathananyň akustiki meselesini çözmek üçin iň oňat çözgüt tapmaga kömek etmäge şatdyrys, soraglaryňyz bar bolsa ýa-da işe başlasaňyz, içerki satuw inersenerlerimiziň birine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

影剧院

影剧院 1