អ៊ីសូឡង់ពពុះ

 • Pyramid acoustic foam, foam sound panel

  ស្នោសូរស័ព្ទពីរ៉ាមីត, បន្ទះសំឡេងស្នោ

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក - សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ។

  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។
  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន - បន្ទះក្តារជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន។
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។
  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប
  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Egg Foam, acoustic foam panels

  អេមហ្វូម, បន្ទះស្នោសូរស័ព្ទ

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក- សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន- បន្ទះជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់- ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Sound Absorbing Foam, studio sound proof

  ស្នោស្រូបសំឡេង, ភស្តុតាងសំឡេងស្ទូឌីយោ

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក - សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន - បន្ទះក្តារជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Bass Trap, studio foam

  អន្ទាក់បាសស្ទូឌីយោហ្វូម

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក- សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន- បន្ទះជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Hexagon shape Acoustic foam patterns

  ទម្រង់ស្នោសូរស័ព្ទរាងឆកោន

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក- សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន - បន្ទះក្តារជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់- ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Acoustic sheets, acoustic material

  សន្លឹកសូរស័ព្ទសម្ភារៈសូរស័ព្ទ

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក- សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន - បន្ទះក្តារជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Acoustic foam sheets, soundproof padding

  សន្លឹកស្នោសូរស័ព្ទទ្រនាប់ការពារសំឡេង

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក - សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន - បន្ទះក្តារជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួល
  រាងនិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។

 • Acoustic panels soundproofing, polyurethane foam

  បន្ទះសូរស័ព្ទការពារសំឡេង, ស្នោប៉ូលីយូធ្យូន

  * ល្អសំរាប់សំលេងពិដានលើជញ្ជាំងក្នុងស្ទូឌីយោរឺការិយាល័យរបស់អ្នក - សំរាប់ប្រើក្នុងស្ទូឌីយោថតសំលេងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនៅផ្ទះ
  ស្ទូឌីយោរោងកុនកម្សាន្តនៅផ្ទះការិយាល័យផ្ទះ។

  * កាត់បន្ថយសំលេងរំខាននិងអេកូដែលមិនចង់បាន- បន្ទះជួយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានអេកូរំញ័រការឆ្លុះបញ្ចាំងសូរស័ព្ទដែលមិនចង់បាន
  សំលេងរំខាននិងល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់តូចនិងមធ្យមបន្ទប់ល្ខោនស្ទូឌីយោថតវិហារឬការិយាល័យ។

  * ធ្វើឱ្យការថតសំលេងនិងវីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់ - ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំលេងរបស់អ្នកភ្លាមៗដោយកាត់បន្ថយសំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយនិងអេកូ
  ខណៈពេលកំពុងថតសំលេងតន្ត្រីសំភាសន៍ផតខាសឬវីដេអូយូធូប

  * ប្រើដើម្បីមើលស្ទូឌីយោថតសំលេងអាជីពឬនៅផ្ទះពាណិជ្ជកម្មឬការិយាល័យនៅផ្ទះកន្លែងហាត់សមឬល្ខោនផ្ទះ។ ងាយស្រួលរចនានិងកាត់តាមទំហំការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឡើយ។