Ses päsgelçiligi

 • Ses siňdiriş ýorgan, ses diwar, ses päsgelçiligi, ses barýer izolýasiýasy

  Ses siňdiriş ýorgan, ses diwar, ses päsgelçiligi, ses barýer izolýasiýasy

  Ses siňdiriş ýorgan, ses diwary, ses päsgelçiligi, ses barýer izolýasiýasy esasan gurluşyk meýdançasynda ulanylýar, töwerekdäki sesleriň ýaýramagynyň öňüni almaga we iş meýdanynyň sesini azaltmaga kömek edýär.Bu diňe bir işçileri has gowy iş gurşawy bilen üpjün etmän, eýsem golaýdaky ýaşaýjylaryň arz-şikaýatlaryndan hem gaça durýar, esasanam taslamaňyz şäher merkezinde.Gaty akustiki ýörelgä esaslanyp, ses päsgelçiligi ýokary hilli we durnukly bolup, ýagyşyň ýa-da günüň üýtgemegi sebäpli öndürijilik peselmez.Gurluşyk meýdançasynyň sesine gözegçilik etmek üçin ajaýyp.

 • Ses geçirmeýän ýorgan, ses geçirmeýän perdeler, ses ýorgan, ses geçirmeýän diwar

  Ses geçirmeýän ýorgan, ses geçirmeýän perdeler, ses ýorgan, ses geçirmeýän diwar

  Ses geçirmeýän ýorgan, ses geçirmeýän perdeler, ses ýorgan, ses geçirmeýän diwar esasan gurluşyk meýdançasynda ulanylýar, töwerekdäki sesleriň ýaýramagynyň öňüni almaga we iş meýdanynyň sesini azaltmaga kömek edýär.Bu diňe bir işçileri has gowy iş gurşawy bilen üpjün etmän, eýsem golaýdaky ýaşaýjylaryň arz-şikaýatlaryndan hem gaça durýar, esasanam taslamaňyz şäher merkezinde.Gaty akustiki ýörelgä esaslanyp, ses päsgelçiligi ýokary hilli we durnukly bolup, ýagyşyň ýa-da günüň üýtgemegi sebäpli öndürijilik peselmez.Gurluşyk meýdançasynyň sesine gözegçilik etmek üçin ajaýyp.

 • Akustika päsgelçiligi, akustiki perdeler, akustiki ýorgan

  Akustika päsgelçiligi, akustiki perdeler, akustiki ýorgan

  Akustika päsgelçiligi, akustiki perdeler, akustiki ýorgan sesleri howpsuz derejede saklamak üçin Sesi siňdiriji we ses azaldýan materiallardan ýasalýar.Bu Quilted ses perdeleri, STC 32-e çenli geçiriş synpyna ses azaltmagy teklip edýär. Ses galkanynyň sesine gözegçilik perdeleri, sesiň siňdirilmegi we bloklanmagy üçin akustiki berkitmeler ýa-da otaglary bölmek üçin amatlydyr.Soundhli ses galkan perdelerinde daşarky sesli süýümli aýna gatlagy we aşa sesleri azaltmak üçin köpçülikleýin ýüklenen winil (MLV) bolan içki gatlaklar bar.Şowhun perdesi ulgamlary, adamlara we enjamlara aňsat girmek üçin “Track” we “Roller” ulgamlarymyz bilen hem enjamlaşdyrylyp bilner.

  Ses izolýasiýa ammarlarynda, senagat tehnikalarynda, auditoriýalarda we başgalarda ulanmak üçin ajaýyp.Ses perdeleri, iş ýerindäki çykyşy düşnükli etmekden başga-da, ses eşidişiniň ýitmeginiň öňüni alyp biler.

 • Ses öldüriji perdeler, ses päsgelçilikli diwar, ses blokirlemesi

  Ses öldüriji perdeler, ses päsgelçilikli diwar, ses blokirlemesi

  Ses siňdiriji we bloklaýan dürli ses perdeleri, ses barýer çit, ses gurluşyny öndürýär.Bu ses perdeleri gurluşyk meýdançalarynda diwarlara ýa-da diwarlara ýapyşmak üçin ýasalýar.Etsorgan-düşek “Wagtlaýyn” hasaplanýar, ýöne bir ýyldan gowrak wagt bäri açyk howada ulanylar.Bu ses päsgelçilikleri 1 ", 2" ýa-da 4 "Quilted Fiberglas" -dan ýasalýar, saýtyň daşyndaky ýerlerde islenilmeýän ses hapalanmagynyň öňüni almak üçin Mass Loading Winil goldawyny goşmak mümkinçiligi bar.