Senagat binasy

Senagat binalarynda akustiki meseleler

Senagat binalarynda we ussahanalarynda gowy izolýasiýa üçin nähili kynçylyklar bar?

Senagat binalarynda, zawodlarda we ussahanalarda ses izolýasiýasynyň iki maksady bar: zawodda işleýänleriň sesini azaltmak, şeýle hem ulanylýan sesden goramak boýunça görkezme we ussahananyň görkezmeleri bilen - daşardan ses izolýasiýasy.Bu sesiň goňşulary we ýaşaýjylary biynjalyk edýän faktor bolmagyna ýol bermeli däldir.
Köp ses çeşmeleri we uzak wagtlap gaýtalanma wagtlary

Uly zawodlar we ussahanalar üçin ses izolýasiýasy kyn, sebäbi şol bir wagtyň özünde birnäçe sesli maşynlar, gurallar ýa-da ulaglar bar.Umuman, bu enjamlar we ösümlik ses çykarýar we ses derejesini oňaýsyzlaşdyrýar.Justöne dogry izolýasiýa elementleriniň saýlanmagyna diňe zawodlarda ýa-da ussahanalarda köp sanly ses çeşmesi däl, eýsem binanyň gurluş aýratynlyklary hem täsir edýär.Sesi şöhlelendirýän ýüzler, mysal üçin beton, daş ýa-da metal, beýik potoloklar we giň otaglar bilen güýçli reverberasiýa we uzak reverberasiýa wagtlaryna sebäp bolýar.

隔音 板

微 信 图片 _20210814111553

Senagat binalarynda, zawodlarda we ussahanalarda ses izolýasiýasynyň mümkinçilikleri haýsylar?

Zawodlarda ses izolýasiýasynyň birnäçe mümkinçiligi bar.Mysal üçin, aýry-aýry maşynlarda we enjamlarda ses izolýasiýasyny ulanmak arkaly ses azaldylýar.Maşyn berkitmeleri ýa-da ses izolýasiýa elementleri bu ýerde ýygy-ýygydan izolýasiýa maşyn öndürmek we zawod gurluşygy üçin ulanylýar.“Maşyn gurluşygy” kategoriýamyzda has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz.
Zawodlarda ýa-da ussahanalarda ses izolýasiýasynyň ikinji warianty giň zolakly sorujylary diwarlarda we / ýa-da potoloklarda giňden ulanmakdyr.Bu ýerde dürli ulgam çözgütleri hem ulanylyp bilner.

Zawodlarda we ussahanalarda akustiki päsgelçilikler / päsgelçilikli potoloklar / akustiki perde

Akustiki päsgelçilikler zawodyň üçeginden asylan ýokary öndürijilikli akustiki köpükden ýasalan akustiki elementleri asýarlar.Açyk gözenekli ses sorujylar ýa-da zawodyň üçeginden ýa-da sesiň has güýçli ýerlerinden ýokarda asylyp bilner.Kabel ulgamlaryny ulanyp gurnamak esasanam işleýär we arzan.