Ses izolýasiýa bilimleri

 • Kinoteatrlara akustiki talaplar?

  Kinoteatrlara akustiki talaplar?

  Kino häzirki zaman adamlary üçin güýmenmek we tanyşmak üçin amatly ýerdir.Ajaýyp filmde, gowy wizual effektlerden başga-da, gowy eşidiş effektleri hem möhümdir.Umuman aýdanyňda, eşitmek üçin iki şert zerur: biri gowy ses enjamlary bolmaly;beýlekisi gowy bolmak ...
  Koprak oka
 • Dogry akustiki materiallary ulanyň, ses gowy bolar!

  Dogry akustiki materiallary ulanyň, ses gowy bolar!

  Akustiki gurşaw hünärmenleri size: “Akustiki materiallaryň dogry ulanylmadyk bolmagy mümkin.Restoranyň bezeginde daşky gurşawyň şowhunly bolmagyna, sesiň biri-birine päsgel bermegine we sözüň göwrümine sebäp bolýan akustiki bejergisi göz öňünde tutulmaýar ...
  Koprak oka
 • Kinolar üçin akustiki talaplar

  Kinolar üçin akustiki talaplar

  Kino häzirki zaman adamlary üçin güýmenmek we tanyşmak üçin amatly ýerdir.Ajaýyp filmde, gowy wizual effektlerden başga-da, gowy eşidiş effektleri hem möhümdir.Umuman aýdanyňda, eşitmek üçin iki şert zerur: biri gowy ses enjamlary bolmaly;beýlekisi gowy bolmak ...
  Koprak oka
 • Ses geçirmeýän otag dizaýn edilende göz öňünde tutulmaly dört ädim

  Ses geçirmeýän otag dizaýn edilende göz öňünde tutulmaly dört ädim

  Adyndan görnüşi ýaly, ses geçirmeýän otag ses izolýasiýasydyr.Bularyň arasynda diwar ses izolýasiýasy, gapy we penjire ses izolýasiýasy, poluň izolýasiýasy we potolokdan izolýasiýa bar.1. Diwarlaryň ses izolýasiýasy Adatça diwarlar ses izolýasiýa effektini gazanyp bilmez, şonuň üçin gowy iş etmek isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Ses geçirmeýän otagyň dizaýnynda we gurluşygynda üns berilmeli meseleler!

  Ses geçirmeýän otagyň dizaýnynda we gurluşygynda üns berilmeli meseleler!

  Ses geçirmeýän otaglar, ses izolýasiýasy we generator toplumlarynyň sesini azaltmak, ýokary tizlikli zarba urýan maşynlar we beýleki enjamlar we enjamlar ýaly önümçilik önümçiliklerinde ulanylýar ýa-da käbir gurallar we metrler üçin asuda we arassa tebigy gurşaw döretmek üçin ulanylýar we şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Goňşularyma ses çykarmakdan gorkup, öýde böksem näme etmeli?

  Goňşularyma ses çykarmakdan gorkup, öýde böksem näme etmeli?

  Fitnesiň ses geçirmeýän matasy maslahat berilýär!Köp dostlar köplenç öýde maşk edýärler, esasanam häzirki wagtda onlaýn fitnes öwrediş kurslarynyň köpdügine, tomaşa edip ýörkäňiz hakykatdanam amatly.Aöne bir mesele bar, fitnes hereketleriniň köpüsinde käbir bökmek hereketleri bolar.Eger ...
  Koprak oka
 • Ses päsgelçiligi bilen ses siňdiriji barýeriň arasyndaky tapawut we baglanyşyk!

  Ses päsgelçiligi bilen ses siňdiriji barýeriň arasyndaky tapawut we baglanyşyk!

  Roadoldaky ses izolýasiýa desgalary, käbir adamlar oňa ses päsgelçiligi diýýärler, käbir adamlar oňa ses siňdiriji päsgelçilik diýýärler Ses izolýasiýasy sesi izolirlemek we sesiň ýaýramagynyň öňüni almakdyr.Obtaýa sesiň iberilmegini izolirlemek ýa-da blokirlemek üçin materiallary ýa-da komponentleri ulanmak ...
  Koprak oka
 • Ses päsgelçilikleri ses päsgelçilikleri bilen birmeňzeşmi?Sesi peseltmek birmeňzeşmi?

  Ses päsgelçilikleri ses päsgelçilikleri bilen birmeňzeşmi?Sesi peseltmek birmeňzeşmi?

  (1) Ses päsgelçiligi näme?Ses päsgelçiligine göni manyda ses geçirmek üçin päsgelçilik hökmünde düşünilýär we ses päsgelçiligine ses izolýasiýa päsgelçiligi ýa-da ses siňdiriş päsgelçiligi hem diýilýär.Esasan işlemek ýa-da peýdalylyk üçin atlandyrylýar.Häzirki wagtda ses barýer gurluşlarynyň köpüsi ...
  Koprak oka
 • Ses geçirmeýän gapynyň gurluşyk ýörelgesi

  Ses geçirmeýän gapynyň gurluşyk ýörelgesi

  Akustiki gapy panelleri hemme ýerde.Içerde ýa-da hünärli wokal meýdançasynda ýaşaýan bolsaňyz, ses izolýasiýasy zerurdyr.Bezeg işine aýratyn üns berilmelidir.Ses izolýasiýa effektiniň gowydygy ýa-da ýokdugy bu giňişligiň ulanylyşyna täsir eder, şonuň üçin s saýlamaň ...
  Koprak oka
 • Sesi siňdirýän pagtanyň alty öndürijilik aýratynlygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz

  Sesi siňdirýän pagtanyň alty öndürijilik aýratynlygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz

  Näme üçin ses siňdiriji pagtany ulanmagy saýlaýarsyňyz we ses siňdiriji pagtanyň öndürijilik aýratynlyklary haýsylar?1. soundokary ses siňdiriji netijelilik.Poliester süýümi ses siňdiriji pagta gözenekli materialdyr.Tongji uniwersitetiniň akustika instituty tarapyndan synag edildi.Synag netijesi ...
  Koprak oka
 • Ses izolýasiýa pagtasynyň derejesi nähili tapawutlanýar?

  Ses izolýasiýa pagtasynyň derejesi nähili tapawutlanýar?

  Ses izolýasiýa pagtasynyň derejelendirilendigini bilýärdiňizmi?Ses izolýasiýa pagtasynyň derejesini nädip tapawutlandyrmaly?Geliň bilelikde bileliň: A synp: ýanmaýan gurluşyk materiallary, gaty ýanmaýan materiallar;A1 derejesi: ýanma, açyk alaw ýok;A2 synp: tüsse ölçemek üçin ýanmaýan ...
  Koprak oka
 • Ses siňdiriji panelleri satyn almak meselesine düşünmediňizmi?

  Ses siňdiriji panelleri satyn almak meselesine düşünmediňizmi?

  Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen, ses siňdiriji paneller has köp bezeg kompaniýalary tarapyndan ulanylýar, bu hem bäsleşigi has ýitileşdirýär.Şonuň üçin çykdajylary has gowy azaltmak üçin köp bezeg kompaniýalary gurmak üçin köplenç gödek usullary ulanýarlar.Şonuň üçin redaktor ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3